breet 24 duymen, dicke 4 1/2 duymen ghestreecken, die(?) van Originalseite - 4 - P1250154.JPG voren tot achter loopende, met twee vrome eycken schaerstocken wel dichte gheribbet met viercante eycken houte, daerop eenen goeden overloop van eycken plancken wel drooghe, van twee duymen dicke blyvens, maer aende ganckboorden noch twee eycke plancken dicke 2 3/4 duymen blyvens, daer inne soo veel Luycken naer den heysch ende besteders beliefe, Achter met eenen plicht 1 1/2 voet leegher dan den overloop lanck 20 voeten, met zes ghebinden, die ghenomen vande voorgaende 20 ghebinden, die ghekniet, gheschaerstockt ende geribbet, als den voorgenoemde overloop, daerop met vier Poorten, de twee op Zyde, ende de ander twee achter wt schietende naer den heysch, Voorts vanden overloop opwaerts 6 1/2 voet aen boort ghemeten aenden ondercant een coebrugghe daerop wtwaterende, aen elcke Zyde een bantwegher, breet achtien duymen, dicke 4 duymen blyvens, daerop ghelecht 22 ghebinden, diepe elf duymen, ende neghen duymen breet, de bocht naer des besteders beliefe, aen elcke Zyde hare bequaeme Knien, aende ganghboorden ghelecht twee eycke plancken dicke twee duymen blyvens, de zelfde Coebrugghe wel gheschaerstockt ende wel dicht gheribbet, met viercanten eycken houte, daerop eene coebrugghe van goede drooghe pruyssche delen, tusschen beyde de casteelen te midden gheroostert van eycken houte, voorts voren tot Originalseite - 5 - P1250155.JPG achter de luycken eften(?) inneghelaten naer des besteders beliefe, aende Zyde wel dichte gheweghert den ghewaterbert tot aen den Scheerplancke, wesende tot het vaste Schip boven wt naer den heysch, Voren met een Voorcasteel opde hoochte van 6 1/2 voeten achter de mast met een vast bouchnet, op ghelycke hoochte, de zelfde met thien ghebinden, diepe acht duymen, breet zes duymen spannende naer den heysch met twee eycken ganckboorden, met twee vueren Schaerstocx aen beyde zyden toeghestreecken, met goede drooghe noortsche delen, te midden gheroostert, wel dichte viercant gheribbet met vueren houte, alle verder aen van onder schoon gheschaeft naer den heysch, De zelfde fortuyninghe aen beyde de Zyden, ende van voren ende achter wel dichte ghesloten, met goet, droogh, blau wagheschot, vande meeste sorte, t'selde buyten craveel werck, ende van binnen clynckwerck, met zoo veel Reghels, busse bancken ende roerpoortkens naer den heysch vande voorgenoemde wercken ende den besteders beliefe, Voorts met een goet bequaem Gallioen met twee dobbel pinnen, de zelfde wel ghekniet, soo onder, ter zyden, als boven naer den eysch, t'selfde gelecht naer des besteders beliefe, Originalseite - 6 - P1250156.JPG Voorts achter een cajute ghelecht op seven voeten hoochte, gheweghert met soo veel ghebinden, ghekniet naer behooren, daerop bequame ganckboorden van eycken houte, voorts met drooghe peuyse deylen toeghestrecken naer den heysch, De verwelfinen van onder ghemaeckt van eycke drooghe plancken, twee duymen dicke, wel dichte van binnen bewaert met haren stuynders ende cruyshouters naer des besteder beliefe, de ander verwelfen van drooch wagheschot, soo dicke naer den eysch, de grootte van cajute van voren wel ghecruyshout ende gheribbet, voren met ghegroeft wageschot toeghestreken, boven de groote een cleyn cajute, bewaert naer des besteders beliefe, voorts met een huysken over den man te Roer naer de heysch, Voorts met een bequame vierccante galderie, beghinnende vande achterste groote hooftauwen, tot achter omme, naer des besteders beliefe ghelecht ende bewaert nae behooren, Noch salmen inden voorgenoemde Schepe bringhen binnen den Ruyme ses valhouters, in maniere van cattesporen, beghinnende vanden ondercant van t'saethout, tot aenden overloop aende binden ghesloten van ghegroyt hout van thien duymen viercant, hout, die ghelecht naer des besteders beliefe, Voorts het zelfde Schip wel ghebonden, gheboort, ghnaghelt met goede drooghe naghels, t'selfde wel ghecalfaet,