Zeeuws archief Middelburg, Rekenkamer C, 508, 2644 - Besteck eines Schip L=97,5, W=31, R=12,5 Fuß. Originalseite - 1 - P1250151.JPG Pag. 1457 Rekeninghe om een nieu Schip naer te maecken, Inden eersten sal de Kiel lanck wesen vyffentseventich voeten aertbreeckens, sonder de achter hielinghe, breet achthien duymen diepe vyfthien duymen, het las inde Kiele verschervende ten minsten neghen voeten, alles ende naervolgende de mate der stede Vlissingen, Den Voorsteven lanck dryendertich voeten, met ses voeten bochts, met XVII voeten vallens ofte een voet meer naer des besteders beliefe, diepe vierentwintich duymen ende breet van binnen zesthien duymen, Den Achtersteven lanck eenentwintich voeten, aenden achter cant int loot ghemeten, met anderhalf voeten bochts, ende vier voeten ende een half vallens, Den Stagiebalck lanck zesthien voeten, achthien duymen viercant, boven met een schilt ende onder met ghewronghe billen, gheschort (sonder de Kiele) neghen voeten, beyde de Stevens beset met hare bequame Slimhouters wel verschietende, de Schiltramen met zulcke bochten naer des besteders beliefe, den Schilt beset met vyf Schiltbalckens twaelf duymen viercant, ende aen beyde de eynden met hare bequame Knien, met noch twee Knien commende vande pycke tot over den Schiltbalcken, soo hooghe men die sal connen bringhen ende vervanghende alle de Schiltbalcken, Originalseite - 2 - P1250152.JPG De Wyte vande Schepe sal zyn eenendertich voeten, teghens de huyt ghemeten, voren ende achter naer den heysch ende den besteders beliefe, De holte vande oppercant vande Kiele tot aen den ondercant vande poorten op de coebrugghe 20 1/2 voeten aen boort ghemeten, te weten den overloop op 12 1/2 voeten, de coebrugghe op 6 ½ voeten, voorts vande coebrugghe 1 1/2 tot den ondercant vande poorten, De Waranghen zullen diep syn elf duymen, breet neghen duymen met de lockgaten te midden op den Kiele, viercant op den draet, voorts alle het inhout naer advenant verschervende t'samen dry voeten ofte meer, t'samen al viercant ghehouden hout, zoo dichte alst moghelicken ist, met vyf vrome waranghen dwaers over de pycke gelecht, naer des besteders beliefe, noch ses lastbalcken, int Ruym XIIII duymen viercant, op ses voeten holte gelecht, De Vlackte zal zyn naer des besteders beliefe, De plancken zullen dick wesen tot het onderste berchout, twee duymen ende dry quart ghestelnen(?), voorts toten ondercant Tot de rusten op 2 1/2 duymen ghestelnen(?), voorts tot boven aenden ondercant vande poorten opde coebrugghe op twee duymen blyvens, de weghers van binnen naer advenant de plancken van buyten, de plancen met hare haecken op dry inhouters verschervende, wel dichte gheweghert ende ghewaterbert naer behooren, Originalseite - 3 - P1250153.JPG Van voren inden bouch met vier goede cropwaranghen, waer van d'eene dienen sal, voor een focke spoor, verschervende over elcke zyde vier voeten ofte meer, becommelicken wesenden Voorts van buyten opde onderste poorten met een berchout ofte llyfhout van voren tot achter, breet thien duymen, dicke 4 1/2 duymen, dierghelycken een van binnen daer jegens oock soo lanck alsmen t'selfde sal connen wercken, met een goet bequaem saethout, breet achthien duymen, diepe acht duymen, soo lanck alsmen t'selfde zal connen wercken, t'selfde op alle de warranghen met twee ysere viercante bouts ghesloten, Van buyten over elcke Zyde met twee goede berchouten, beyde breet elf duymen, waer inne opt opperste de Rusten connen zullen opde mode van Rosco, voren ende achter naer des besteders beliefe. Voorts aen elcke Zyde een bequaem bantwegher, XX duymen breet, dicke 3 1/2 duymen blyens ghelecht op 12 1/2 voeten holte, vooren ende achter naer den heysch, daerop ghelecht twintich ghebinden, elck veerthien duymen diepe, ende twaelf duymen breet, op elck eynde een goede bequame Knie, de binden met acht duymen bochts, de Zelfde vanden anderen ghelecht, naer des besteders beliefe, daerop ghelecht twee goede bequame ganckboorden,